| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Zaproszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Drukuj Email
środa, 22 maja 2019 12:34

herb maly

Szanowni Mieszkańcy Gminy Świdwin!

Na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) ustawodawca dokonał nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Wprowadzony został m. in. zapis art. 28aa(*) dotyczący sporządzenia i przedstawienia przez wójta gminy radzie gminy do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy.

Raport jest podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, budżetu obywatelskiego i uchwał rady gminy.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą brać udział również mieszkańcy na zasadach określonych w ustawie.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Świdwin Plac Konstytucji 3-go Maja 1, II piętro, pok. nr 57b (biuro Rady Gminy) do dnia 03 czerwca 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej, a także w biurze Rady Gminy Urzędu Gminy Świdwin.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Świdwin

Anna Olejniczak

 

Plik do pobrania

Raport o stanie Gminy za rok 2018

Formularz

 

(*) Art. 28aa. [Raport o stanie gminy]

1.   Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2.   Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3.   Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4.   Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5.   W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6.   W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7.   Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1)   w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

2)   w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

8.   Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9.   Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10.W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.