| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Drukuj Email

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GMINIE ŚWIDWIN – PORADNIK PRZYSZŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

 

 

Podejmowanie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują w chwili obecnej następujące ustawy:

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.),

3. Ustawa Prawo Działalności Gospodarczej z dnia 19 listopada 1999r. stanowiąca podstawę prowadzenia działalności gospodarcze w określonym czasie w zakresie art. 7-7i (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, regulująca m. in. rejestrację przedsiębiorców innych niż osoby fizyczne (Dz.U. z 2001r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.),

 

• Podstawą do prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w gminach są przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej. Wprowadzono zasadę tzw. „jednego okienka”, co oznacza, że przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mogą podjąć działalność gospodarczą składając w gminie jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zawierający również dane zgłoszeniowe do urzędu statystycznego, urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS. Właściwość miejscową dotyczącą rejestrowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne ustala się według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, co wiąże się z posiadaniem zamiaru stałego pobytu w danej miejscowości. Jest to prawie dosłowne powtórzenie art. 25 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 28 można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.


• Zmiany art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej umożliwiają przedsiębiorcy rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie musi on czekać na rozstrzygnięcia organów administracji dotyczące jego wniosku i ewentualne procedury uzupełniania wniosku nie będą przeszkodą w podjęciu działalności (np. brak numerów - NIP, REGON). Zasada ta nie dotyczy działalności podlegającej koncesjonowaniu czy też objętej zezwoleniem (ust.5). Przedsiębiorca może samodzielnie dokonać wyboru dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, podając we wniosku dogodną dla siebie datę.


• Od 20 września 2008r. przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zawieszenie odnosi skutek prawny, jeżeli dokonają go wszyscy wspólnicy spółki. W tym okresie przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, ani osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
• Zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Trwa on od dnia wskazanego we wniosku o zawieszeniu wykonywania działalności, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, aż do dnia złożenia wniosku o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

• Od 31 marca 2009r. wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zmianę wpisu nie podlegają żadnym opłatom.