| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji 29.05.2012r. Drukuj Email
środa, 16 maja 2012 10:11

INFORMACJA

 

Informuję mieszkańców Gminy Świdwin, że w dniu 29 maja 2012 roku

( wtorek ) o godzinie 10ºº w Sali nr 55 Urzędu Miasta i Gminy Świdwin odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiejskiej.

 

 

Porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum;
  2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji;
  3. Przyjęcie porządku obrad;
  4. Interpelacje radnych;
  5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami;
  6. „Czas dla Samorządów”;
  7. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej;
  8. Informacja o działalności organizacji pozarządowych w 2011 roku;
  9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta;
  10. Dyskusja;
  11. Podjęcie uchwał:

 

 • W sprawie podziału Gminy Świdwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 • W sprawie podziału Gminy Świdwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
 • W sprawie uchylenia uchwały Nr XV/122/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2012 roku;
 • W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2012 roku;
 • W sprawie określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego z udziałem gminy Świdwin;
 • W sprawie sprzedaży działki nr 409/1 położonej w obrębie geodezyjnym 0118 Świdwinek, gmina Świdwin;
 • W sprawie sprzedaży działki nr 317 położonej w obrębie geodezyjnym 0118 Świdwinek, gmina Świdwin;

 

 • W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki logopedy i pedagoga szkolnego;
 • W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012;
 • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok;
 • W sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Świdwin;
 • W sprawie określenia wysokości diet zryczałtowanych dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy Świdwin;
 • W sprawie określenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady Gminy Świdwin;
 • W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok;

  12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania;
  13.Wolne wnioski;
  14.Zakończenie;

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kaszuba

 

herb