| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Drukuj Email
środa, 15 marca 2023 12:49

herb maly

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Świdwin uprzejmie informuje, że w okresie od kwietnia 2023 r. do czerwca 2024 r. pracownicy Urzędu Gminy będą przeprowadzać kontrole w zakresie posiadania i opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Podczas wykonywanych czynności właściciele nieruchomości poproszeni zostaną o okazanie dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych. Kontrolą zostaną objęte wszystkie nieruchomości położone na terenie gminy Świdwin niepodłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości są zobowiązani do przedstawienia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Świdwin dostępny jest na stronie internetowej:

http://ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=158204

Dodatkowo zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdwin, właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników nie rzadziej niż 2 razy do roku !!!

W związku z powyższym wyżej wymienione dokumenty tzn. umowa oraz dokumenty potwierdzające opróżnianie zbiorników bezodpływowych będą kontrolowane przez pracowników Referatu Rolnego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami oraz Komendanta Straży Gminnej.

Kontrola  przeprowadzana  będzie  na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu  czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Kontrole będą odbywać się na 2 sposoby:

- właściciele nieruchomości będą pisemnie wzywani do Urzędu Gminy Świdwin celem przestawienia dokumentacji,

- w terenie na nieruchomości.

Proszę mieszkańców o współpracę i okazywanie wymaganych dokumentów.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.