| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Raport o stanie Gminy Świdwin za 2022 rok - debata nad raportem Drukuj Email
czwartek, 25 maja 2023 07:36

herb maly

Raport o stanie Gminy Świdwin za 2022 rok - debata nad raportem

Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Świdwin dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Świdwin raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Na sesji Rady Gminy Świdwin, która odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r., o godzinie 09,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, Wójt Gminy Świdwin przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas powyższej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Świdwin. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Świdwin wotum zaufania.

Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy muszą złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Świdwin pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady Gminy Świdwin.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Świdwin do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 25 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Świdwin, w pokoju Nr 57b – Biuro Rady Gminy Świdwin.

Formularz zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest poniżej, a także w pokoju Nr 57b – Biuro Rady Gminy Świdwin.

Przewodnicząca Rady Gminy Świdwin

Anna Olejniczak  

Pliki do pobrania:

  1. Raport o stanie Gminy Świdwin za 2022 rok
  2. Formularz zgłoszenia udziału w debacie