| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany Drukuj Email

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami), wójt Gminy Świdwin ogłasza, że w dniach od 17.08.2015 r. do 06.09.2015 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zmiana studium obejmuje tereny położone w obrębach: Klępczewo (działki nr 21/47, 9/84, 18/4), Bełtno (działka nr 215), Lipce (działka nr 1/24), Smardzko (działka nr 6/19), Ząbrowo (działka nr 34/3), Lekowo (146/13, 143/22, 143/23).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 24.08.2015 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Świdwin.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium w dniach od 07.09.2015 r do 27.09.2015 r. Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Świdwinie, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15 lub przez pocztę elektroniczną na adres poczta@swidwin.gmina.pl. Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy wraz z adresem oraz treść uwagi.

 

Dokumenty do pobrania:
Zmiana kierunków,
Założenia - Kierunki 1,
Założenia - Kierunki 2,
Zmiana uwarunkowania,
Założenia - Uwarunkowania 1,
Założenia - Uwarunkowania 2,
Zmiana prognozy.