| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

LGD zaprasza na szkolenia Drukuj Email
piątek, 17 czerwca 2011 01:00

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

 

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty”

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów, mieszkańców, przedstawicieli JST, organizacje pozarządowe, rolników, na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 01.07.2011r. w :

  1. Świdwinie w Urzędzie Gminy Świdwin, ul. Pl. Konstytucji 3- Maja,               Sala nr 56; godz. 10:00-15:00.
  2. Połczynie –Zdroju w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju ; godz. 10:00-15:00.

 

Program szkolenia obejmuje:

1)    Kryteria dostępu,

2)    Koszty kwalifikowalne,

3)    Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,

4)   Zakres wnioskowanej pomocy

5)    Podstawowe założenia umowy o dofinansowanie,

 

Udział w szkoleniu należy zgłaszać do:

LGD –„Powiatu Świdwińskiego, tel. 94 36 50088, 723 319 975

Liczba miejsc ograniczona.

 

Zakres pomocy na działanie Małe projekty
1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:
a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,
c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
b) promocję lokalnej przedsiębiorczości,
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;
3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;
4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,
b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
c) kultywowanie:
- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
- języka regionalnego i gwary,
- tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:
a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
b) promocję produktów lub usług lokalnych,
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych
– z wyłączeniem działalności rolniczej;
7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.


Beneficjent:
• Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
• Organizacje pozarządowe
• Jednostka związku wyznaniowego o kościoła
• Jednostka samorządu terytorialnego
• Inne podmioty, które posiadają osobowość prawną
.
Poziom dofinansowania
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.

 

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

 

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli gmin, organizacje pozarządowe posiadające statut OPP, przedstawicieli związków wyznaniowych i kościoła, instytucje kultury na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 29.06.2011r. o godz. 10:00-15:00 w siedzibie LGD, ul. Kołobrzeska 43,               78-300 Świdwin (II piętro nad Urzędem Skarbowym)

 

Program szkolenia obejmuje:

1)    Kryteria dostępu,

2)    Koszty kwalifikowalne,

3)    Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,

4)   Zakres wnioskowanej pomocy

5)    Podstawowe założenia umowy o dofinansowanie,

 

Udział w szkoleniu należy zgłaszać do:

LGD –„Powiatu Świdwińskiego, tel. 94 36 50088, 723 319 975

Liczba miejsc ograniczona.

 

Dodatkowe informacje na stronie LGD www.lgd-swidwim.org.pllgd-logo