| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Informacja o sesji 27.11.2012r. Drukuj Email
piątek, 23 listopada 2012 10:42

 

Informuję mieszkańców Gminy Świdwin, że w dniu 27 listopada 2012r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali Nr 55 Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się XXII/2012 Sesja Rady Gminy Wiejskiej.

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum:
  2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji;
  3. Wręczenie ..Złotego medalu za zasługi dla obronności kraju";
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Interpelacje radnych;
  6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami;
  7. „Czas dla Samorządów";
  8. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej;
  9. Dyskusja;
  10. Podjęcie uchwał
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świdwin na lata 2013 - 2016
 • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej
  opłaty na terenie Gminy Świdwin
 • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
  właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świdwin
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
  gminy Świdwin
 • w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i
  leśnego
 • w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Świdwin
 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
  budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 0029 Łąkowo, Gmina Świdwin
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • w sprawie podatku od nieruchomości
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świdwin w 2013
  roku
 • w sprawie podatku od środków transportowych
 • w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
  Gminy Świdwin od 01.01,20l3r. do 31.12.2013r. oraz uchwalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług
   wodociągowych

  11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania;
  12.Wolne wnioski;

 

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kaszuba

 

herb

 

 

Poprawiony: piątek, 23 listopada 2012 10:57