| aktualności | inwestycje | gospodarka odpadami | archiwum | kontakt | mapa stronyMapaGminy maly

herb
header

Fundacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Drukuj Email
wtorek, 30 sierpnia 2016 00:00

Aktualności - Fundacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

FCSR LOGO

 

1. Dane Fundacji

Nazwa organizacji: Fundacja Foundation for Corporate Social Responsibility

Adres siedziby: ul. Wojska Polskiego 4F, 78-300 Świdwin

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25.11.2003

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 31.01.2012

Numer REGON: 015605987

Numer KRS: 0000180452

Skład organu zarządzającego Fundacji:

Virginia Chasey - Prezes Zarządu

Stefan Zaremba- Wiceprezes Zarządu

Obecnie Zarząd reprezentowany jest przez pełnomocnika ogólnego, Małgorzata Ciućka pełniąca funkcję Dyrektora Operacyjnego Fundacji.

Skład organu nadzoru Fundacji:

Piotr Gajewski- Członek Komitetu Fundacji

Pablo Montano- Członek Komitetu Fundacji

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI wg statutu z dn. 06/2016r.

Fundacja została powołana w celu:

 1. Organizowania i niesienia pomocy społecznej w ramach działalności pożytku publicznego, skierowanej do osób fizycznych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, której nie są w stanie zabezpieczyć przy użyciu własnych zasobów, uprawnień i możliwości oraz wyrównywanie szans tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z terenów wiejskich w województwie Zachodniopomorskim;
 2. Niesienia pomocy w leczeniu i rehabilitacji osób fizycznych do osiemnastego roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 3. Organizowania wypoczynku, zajęć, konkursów, warsztatów o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, sportowym, krajoznawczym, rekreacyjnym skierowanych do dzieci i młodzieży do lat osiemnastu;
 4. Wspierania jednostek podległych administracji samorządowej (szkoły publiczne i niepubliczne, ośrodki kultury, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, świetlice wiejskie), w kontekście przyznawania świadczeń rzeczowych o charakterze materialnym, których nie są w stanie zabezpieczyć wykorzystując własne zasoby i możliwości;
  1. Upowszechniania i promocji wśród przedsiębiorców i w ich środowisku postaw odpowiedzialności społecznej i poszanowania etyki społecznej.
  2. Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji;
   1. Świadczenie pomocy materialnej na rzecz osób fizycznych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, której nie są w stanie zabezpieczyć wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz organizowanie akcji mających na celu modernizację i polepszenie warunków mieszkalnych tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów wiejskich;
   2. Zbieranie środków na pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób fizycznych do osiemnastego roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, której nie są w stanie zabezpieczyć wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
   3. Poszerzanie dostępu do usług medycznych, dentystycznych oraz innych świadczeń zdrowotnych dla osób potrzebujących i pokrzywdzonych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów wiejskich;
   4. Finansowanie nagród, stypendiów, organizowanie wypoczynku, wycieczek krajowych i zagranicznych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, w tym laureatów biorących udział w konkursach organizowanych przez Fundację, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów wiejskich;
   5. Organizowanie i udział w finansowaniu szeroko rozumianych programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in.: zajęcia wokalno - taneczne, zajęcia teatralne, kursy i programy językowe, wycieczki edukacyjno - rekreacyjne, obozy sportowe i językowe, warsztaty plastyczne, sportowe, kulinarne, kursy samodzielności;
   6. Wspieranie organizacyjne i materialne jednostek podległych administracji samorządowej oraz organizowanie akcji mających na celu modernizację i polepszenie ich stanu, którego nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć przy użyciu własnych zasobów i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek gminnych;
   7. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać organizacyjnie i materialnie inne organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
    1. Dostarczanie biuletynów o działalności Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FCSR W OKRESIE OD 2003R. DO 2016R.

Fundacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) działającą od ponad czternastu lat na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Zrzesza korporacje wyznające ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.Motywem działania członków fundacji jest ekonomiczny oraz intelektualny wkład w polepszenie sytuacji ludzi potrzebujących i lokalnych społeczności na terenie powiatów Świdwińskiego i Drawskiego. Fundacja stawia sobie za pierwszorzędny cel wyrównywanie szans dzieci pochodzących z terenów wiejskich, kładąc nacisk na ich edukację i rozwój.

Założycielem Fundacji był William Carmen Chasey "Bill" (1940 - 2015). William był pedagogiem, pisarzem, naukowcem oraz wynalazcą, doradcą Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. William Chasey pełnił rolę Prezesa Fundacji do roku 2015, po śmierci to stanowisko objęła małżonka Virginia Borys - Chasey.

Wykaz jednostek oświatowych objętych pomocą Fundacji FCSR (zwanych "Podopiecznymi" na przestrzeni lat istnienia Fundacji FCSR.

Powiat Świdwiński:

1. Szkoła Podstawowa w Klępczewie (obecnie wygaszona)

2. Szkoła Podstawowa w Rusinowie (obecnie wygaszona)

3. Zespół Szkół w Lekowie oraz Filialna Szkoła Podstawowa w Oparznie

4. Zespół Szkół w Bierzwnicy

5. Zespół Szkół Publicznych w Brzeżnie

6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rzęcinie (obecnie wygaszona)

7. Szkoła Podstawowa w Toporzyku

8. Szkoła Podstawowa w Nielepie

Oprócz powyższych udzielono wsparcia wybranym zespołom sportowym na terenie Gminy Świdwin Szkole Podstawowej Nr 1 w Świdwinie, Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie i Zespół Szkół Rolniczych w Świdwinie.

Powiat Drawski:

1. Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

2. Szkoła Podstawowa w Nętnie

3. Zespół Szkół w Nowym Worowie

4. Wygasłe Szkoły Podstawowe w miejscowościach: Zarańsko, Suliszewo i Gudowo.

IV. ZREALIZOWANE PROJEKTY NA PRZESTRZENI LAT 2003-2016 dotyczące POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO.

1. "Hot-Meal-A-Day" - Codziennie "Ciepły posiłek".

Dzięki stałej pomocy finansowej członków fundacji, wspólnie z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Świdwińskiego, przez 13 lat mogliśmy zapewnić naszym podopiecznym codziennie ciepły posiłek. Głównym celem tego projektu było wyrównanie szans tych dzieci, których rodziny nie zakwalifikowały się do zasiłku z Gminnej Opieki Społecznej, gdzie dochód w ich gospodarstwach przekraczał ustawowe kryterium. Według naszych statystyk w okresie od 2003-2015 roku Fundacja sfinansowała ciepły posiłek każdego dnia dla około ośmiu tysięcy dzieci.

2. "The Little Chef" - "Mały Kucharz" - warsztaty kulinarne.

Jesteśmy przekonani, że przez te trzynaście lat istniała potrzeba, by zapewnić dzieciom ciepły posiłek w szkołach, by mogły się uczyć i prawidłowo rozwijać. Jednak wraz z polepszaniem się sytuacji finansowej na terenach objętych naszą pomocą, zaczęto stopniowo ograniczać dożywianie na rzecz nowego, nowatorskiego programu.

Celem programu "Mały Kucharz" - warsztaty samodzielności, jest praktyczna nauka przyrządzania posiłków dla całej rodziny oraz nauka zasad savoir-vivre. Następnie kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych IV-VI, koordynowany jest przez dietetyka podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dwa razy w miesiącu po minimum dwie godziny praktycznych warsztatów kulinarnych. Zajęcia polegają głównie na samodzielnej pracy uczniów.

Warsztaty rozpoczęto w grudniu 2015 roku na terenie Gminnych placówek Oświatowych: Zespół Szkół w Bierzwnicy - 14 uczniów, Zespół Szkół w Lekowie - 11 dzieci i  Filialna Szkoła Podstawowa w Oparznie - 9 dzieci. Uczestnicy mieli szansę nauczyć się jak samemu przygotować smaczne, atrakcyjnie podane kanapki, koreczki, sałatki warzywne i owocowe, jak sporządzić pyszny jogurt, deser, owsiane ciasteczka i ulubione twistery. W nagrodę dziesięciu półfinalistów z trzech szkół udało się na jednodniową wycieczkę do Restauracji KFC w Szczecinie, by poznać pracę kucharza "od kuchni". Dzieci pod profesjonalną opieką załogi KFC wzięły udział w konkursach i zabawach kulinarnych, zwiedziły też restaurację i poznały jej tajniki. Uwieńczeniem pobytu była wizyta w Multikinie. Następnie 13 czerwca br. w ZS w Bierzwnicy zorganizowano finał o miano najlepszego "Małego Kucharza", podczas którego wygrani otrzymali nagrody w postaci blenderów.

3. "Dreams Come True"/"Marzenia się spełniają" - Kurs Języka Angielskiego na Platformie e-Learningowej, uwieńczony Międzyszkolnym Konkursem Języka Angielskiego.

Początki fundacyjnego programu "Marzenia się spełniają" sięgają 2009 roku. Skierowany jest do chętnych uczniów z klas szkoły podstawowej oraz do klas gimnazjalnych. Głównym celem programu jest dodatkowe nabycie kompetencji językowych umożliwiających podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Kurs zapewnia kontynuację nauki języka przez pięć lat, począwszy od piątej klasy podstawowej, a skończywszy na trzeciej klasie gimnazjalnej, z poziomem zaawansowanym. By zwiększyć motywację i tym samym postępy w nauce, co roku organizowany jest konkurs na najlepszego ucznia z danej kategorii i z tego co widzimy cieszy się on ogromną popularnością. Poniżej przestawiamy ilość uczestników w poszczególnych latach:

2009/10 - 150 uczestników

2010/11 - 202 uczestników

2011/12 - 250 uczestników

2013/2014 - 140 uczestników

2014/2015 - 100 uczestników

2015/2016 - 30 uczestników

W każdej szkole wyznaczony jest nauczyciel języka angielskiego do indywidualnych kontaktów z uczestnikami. Uczniowie pracują na materiale dostarczonym przez Wydawnictwo Interaktywne Young Digital Planet S.A. z Gdańska, poszczególne programy to: EuroPlus+ - angielski dla nastolatków - część I i II, Angielski z Cambridge - poziomy: beginner, pre-intermediate, intermediate.

Warto podkreślić, że w ramach realizacji programu, troje z naszych najzdolniejszych językowo podopiecznych zostało wydelegowanych do wzięcia udziału w dwutygodniowej wycieczce edukacyjnej do Stanów Zjednoczonych, na zaproszenie Amerykańskiej Fundacji "Reagan Legacy Foundation", prowadzonej przez syna Ronalda Reagana. Młodzież z Gminy Świdwin i Brzeżno reprezentowała naszą Fundację i kraj przed dziesięcioma rówieśnikami z innych krajów Europy.

4. "Taniec i śpiew naszą pasją" - zajęcia wokalno - taneczne.

Od czternastu lat prowadzone są pozalekcyjne, cykliczne zajęcia wokalno - taneczne w wybranych placówkach oświatowych na terenie powiatu Świdwińskiego. Dzięki tym zajęciom, dzieci uwrażliwiają się muzycznie, zdobywają dobrą kondycję fizyczną, rozwijają swoją kreatywność, a przede wszystkim zwiększają swoje poczucie wartości. W ciągu całego roku szkolnego nasi tancerze i śpiewacy mają okazję próbować swoich sił na wielu scenach, począwszy od wiejskich festynów, pikników szkolnych i konkursów wojewódzkich, a skończywszy na corocznej gali Dinner Dance w hotelu Hilton w Warszawie. Według naszych obliczeń w latach 2004 - 2015 ponad 480 dzieci wzięło udział w gali charytatywnej na rzecz naszej organizacji, występując przed 400-600 osobową publicznością.

5. "You Can Dance in the PromiseLand" - międzyszkolny konkurs taneczny.

Od pięciu lat prowadzimy dwuetapowy, międzyszkolny konkurs taneczny dla dzieci i młodzieży szkolnej w objętych pomocą placówkach. Finał konkursu odbywa się na terenie Gminnej Hali w Lekowie, gdzie co roku bierze udział w konkursie około 150 uczestników. Głównym celem konkursu jest integracja dzieci ze środowisk wiejskich, popularyzacja tańca, samokształcenie taneczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych form tanecznych i sprawdzenie siebie, poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych, promocja młodych tancerzy, współpraca Fundacji FCSR z członkami Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

6. "Peace Project with AIESEC"

Fundacja przy współpracy z Główną Szkołą Handlową w Warszawie oraz z globalną organizacją międzynarodową AIESEC realizującą praktyki i wolontariat dla młodych ludzi w 122 krajach, w latach 2006-2007 zorganizowała program "Peace Project". W rezultacie do gminnych szkół w Klępczewie, Rusinowie, Oparznie, Lekowie, Bierzwnicy, Brzeżnie, Nielepie, Toporzyku i do Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie przybyło w dwóch turach po piętnastu reprezentantów z całego świata, by prowadzić lekcje kulturowe propagujące ideę pokoju i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego.

7. Opieka stomatologiczna w Centrum Stomatologicznym Eurodental w Warszawie.

W 2004 roku objęto całkowitą opieką stomatologiczną kilku uczniów ze szkół w miejscowościach Klępczewo, Lekowo i Brzeżno.

8. Wycieczka szóstoklasistów do Kołobrzegu - McDonald's trips.

W latach od 2008 - 2013 przy współpracy z firmą McDonald's, co roku organizowano jednodniowe wycieczki turystyczne do Kołobrzegu dla wszystkich naszych podopiecznych z klas szóstych. Według naszych statystyk w wycieczkach wzięło udział 1.200 dzieci.

9. Szefowie wielkich firm odwiedzili dzieci wspierane przez Fundację.


W okresie od 2007 do 2013 kilkunastu przedstawicieli firm należących do Fundacji FCSR odwiedzało podopiecznych Fundacji w ich szkołach. Wyjazd był okazją do rozmów z nauczycielami i rodzicami dzieci, do których trafia pomoc FCSR, na temat ich codziennego życia. Za każdym razem obiady dla najmłodszych przygotowywali od bladego świtu osobiście sami dyrektorzy generalni zrzeszonych korporacji. Następnie rozwozili je do poszczególnych szkół i serwowali najmłodszym. Pomysłodawcą wyjazdu był założyciel i prezes Fundacji FCSR, dr William Chasey, od lat propagujący ideęspołecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility).

10. "Christmas Tree" - Choinkowe podarunki od Szkoły Brytyjskiej w Warszawie.

Od 2012 roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Fundacja koordynuje akcję zorganizowaną przez Komitet Rodzicielski ze Szkoły Brytyjskiej w Warszawie (Parent&Teacher Association from the British School in Warsaw, która to przeprowadza pośród swojej społeczności szkolnej, zbiórkę świątecznych prezentów dla podopiecznych Fundacji. Pomysłodawcy - uczniowie, rodzice i nauczyciele postawili sobie za cel spełnić marzenie o najwspanialszym prezencie. Tę akcją objęto już ponad 700 dzieci ze szkół gminnych w miejscowościach: Bierzwnica, Oparzno, Lekowo, Brzeżno, Nielep i Toporzyk.

11. Wycieczka dla najlepszego ucznia klasy IV.

Od 2008 roku do nadal dzięki uprzejmości dyrektora hotelu InterContinental kilkunastu naszych podopiecznych, wyróżniających się najlepszą średnią ocen na koniec semestru w klasie IVtej, otrzymuje zaproszenie na czterodniową wycieczkę do Warszawy, z pobytem w Hotelu InterContinental. Uczniowie mają niepowtarzalną okazję zwiedzenia Starego Miasta, Pałacu Królewskiego, odwiedzają Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Mikołaja Kopernika, Muzeum Fryderyka Chopina, Warszawskie Zoo, Pałac Kultury i Nauki oraz Stadion Narodowy. Cały pobyt wypełniony jest atrakcjami, a pożegnalny bal w pięciogwiazdkowym hotelu InterContinental doskonale wieńczy dzieło.

12. "Pomocna Dłoń" - medyczne wsparcie.

Nadrzędnym celem Programu jest pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób fizycznych do 18 roku życia z terenu powiatu świdwińskiego oraz drawskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, która nie pozwala na samodzielnie sfinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, na zasadach określonych w regulaminie programu. Do tej chwili Fundacja objęła pomocą w finansowaniu i dofinansowaniu dwójki dzieci.

13. Pozostałe wycieczki, obozy oraz zajęcia artystyczne.

Fundacja od początku swojego istnienia statystycznie organizuje od 2-4 jednodniowych wycieczek w roku oraz kilkudniowych obozów dla podopiecznych z różnych grup wiekowych. Nasi podopieczni m.in. uczestniczyli w spotkaniu z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim, zwiedzili Warszawę, Wrocław, Szczecin, Toruń, Biskupin, Poznań i Gdańsk.

Fundacja od lat cyklicznie organizuje warsztaty plastycznych, zabawy, bale kostiumowe oraz konkursy plastyczne i około świąteczne.

14. Pomoc materialna, remonty, darowizny.

Fundacja od samego początku swojego istnienia przekazała pomoc materialną, pozyskiwaną od firm członkowskich, takich jak: Colgate-Palmolive, Procter&Gamble, Pelikan Polska, Coca-Cola Hellenic, Fanex Polska, Hotel Hilton w Warszawie, firma Cargill, firma Ghelamco, firma Randstad, AmRest Sp. z o.o. w postaci:

środków czystości, przyborów higieny osobistej, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia zarówno nowego jak i używanego, produktów spożywczych i napojów, mebli nowych i używanych, wyposażenia wnętrz, sprzętu RTV, komputerów, rzutników multimedialnych, książek, sprzętu na plac zabaw, piec grzewczy, podgrzewacze do wody.

Na przełomie lat 2008 - 2015 przeprowadziliśmy remonty i/lub doposażyliśmy gminne szkoły w Oparznie, Nielepie, Bierzwnicy, Brzeżnie, Klępczewie, Rusinowie, Rzęcinie i Toporzyku.

Według naszych statystyk w/w pomocą obejmujemy podopieczne, gminne placówki oświatowe na terenie Powiatu Świdwin oraz ich rodziny, od dwóch do czterech razy w roku.

 

Planowany rozkład programów do realizacji przez Fundację Foundation For Corporate Social Responsibility w roku szkolnym 2016/17

1. "Mały Kucharz" - warsztaty samodzielności kulinarnej.

Ilość uczestników: 100 osób, charakterystyka odbiorców programu:

Uczestnicy pochodzą z IV-VI klas gminych szkół podstawowych w powiecie Świdwińskim i Drawskim w województwie Zachodniopomorskim: Zespół Szkół w Lekowie, Zespół Szkół w Bierzwnicy, Szkoła Podstawowa Filialna w Oparznie, Zespół Szkół w Nowym Worowie, Zespół Szkół Publicznych w Brzeżnie.

Czas trwania programu: IX/2016 - VI/2017 - 10 miesięcy

2. Konkurs międzyszkolny "Marzenia się spełniają" - Kurs Języka Angielskiego na Platformie e-Learningowej.

Ilość uczestników: 20 osób, czas trwania programu: X/2016 - VI/2017 - 9 miesięcy

3. Konkurs taneczny "You Can Dance in the PromiseLand"

Ilość uczestników: 150 osób, charakterystyka odbiorców programu:

Czas trwania programu: IX/2016 - X/2017 - 2 miesiące

4. Program Taneczno - Wokalny pt.: "Taniec naszą pasją"

Ilość uczestników: 60 - 80 osób, charakterystyka odbiorców programu:

Czas trwania programu: IX/2016 - VI/2017 - 10 miesięcy

5. Kontynuacja programu - "Pomocna Dłoń".

Ilość uczestników: w ramach procedur regulaminu programu.

6. NOWOŚĆ - Program propagujący higienę jamy ustnej "Zdrowy uśmiech".

Ilość uczestników: 1500 osób, czas trwania - IX-VI - 10 miesięcy

Charakterystyka odbiorców programu:

Odbiorcami programu są dzieci ze szkół gminnych od lat 6 do 16 w powiecie Świdwińskim i Drawskim w województwie Zachodniopomorskim: Zespół Szkół w Bierzwnicy, Szkoła Podstawowa Filialna w Oparznie, Szkoła Podstawowa w Nielepie, Wiejska Szkoła Podstawowa w Toporzyku, Zespół Szkół w Nowym Worowie, Zespół Szkół Publicznych w Brzeżnie, Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim Zespół Szkół w Lekowie Szkoła Podstawowa w Nętnie.

Cel programu:

Propagowanie higieny jamy ustnej, cykliczne spotkania z pielęgniarką szkolną. Pogadanki połączone z praktyczną nauką prawidłowej higieny uzębienia.

7. Akcje w okolicy świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy:

- zorganizowanie "Mikołajków" wraz z rozdaniem prezentów zakupionych przez uczniów Brytyjskiej Szkoły w Warszawie,

- zorganizowanie warsztatów plastycznych, zabaw, bali oraz konkursów na najpiękniej wykonaną kartkę świąteczną.

8. Wycieczka turystyczno - krajoznawcza dla najlepszego ucznia klasy IV-tej szkoły podstawowej.

Ilość uczestników: 10 osób, czas: wycieczka 4 dniowa w miesiącu sierpniu.

9. Kontynuacja w świadczeniu pomocy materialnej w postaci środków czystości oraz środków spożywczych pozyskanych od sponsorów.

Ilość uczestników: 1500 osób, czas trwania - IX/2016-VI/2017 - 10 miesięcy

Charakterystyka odbiorców:

1. Osoby fizyczne i rodziny z terenów powiatu Świdwińskiego i Drawskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej której nie są w stanie zabezpieczyć wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości.

2. Jednostki administracji samorządowej z powiatu Świdwińskiego i Drawskiego.

 

Video promocyjne o FCSR: "Together We Make a Difference"

https://youtu.be/Z_185aBXG2Q

Filmik promocyjny "The Little Chef" - KFC self-reliance cooking workshops 2015/16 "Mały Kucharz".

https://www.youtube.com/watch?v=B7XU7TG9GWA

Więcej o naszych programach szukaj na:


www.fcsr.pl

 

www.facebook.com/fcsr


Ogromnie miło nam poinformować, że Fundacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu znalazła się w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego(OPP) i jest uprawniona do otrzymania 1 % podatku dochodowego!

1procent

Dzięki Waszemu wsparciu możemy POMAGAĆ, ROZWIJAĆ I EDUKOWAĆ.
KRS 0000180452

wniosek

 

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.